TOPLUMA HİZMET KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Tüm dünyanın ortak problemlerinden olan tüketme ve yerleşim alışkanlıklarımız daimi olabilme yeteneğimize büyük oranda zarar vermektedir. Çevre kirliliği, küresel ısınma, yok olan yaşam alanları ve formları, kimliğini kaybeden yerleşim alanları, tırmanan eşitsizlikler ve şiddet eğilimi ve tüm bunların ekonomik, ekolojik ve sosyal sonuçları bu zararın boyutlarını gözler önüne sermektedir. Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin üretkenlik ve çeşitliliğin devamlılığı sağlayarak daimi olabilme yeteneğini korumak için atılması gereken en büyük adım sürdürülebilir kalkınmanın hayata geçirilmesidir.
 
Dünyanın sürdürülebilir kalkınma kavramı ile tanışması Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışan Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 1987 yılında yayımlamış olduğu “Ortak Geleceğimiz” adlı rapora dayanmaktadır. İnsan aktivitelerinin bahsi geçen olumsuz sonuçlarını kontrol edebilmek adına dünya gündemine giren sürdürülebilir kalkınma 1990’lı yıllarda imzalanan uluslararası antlaşmalarla küresel bir uygulama planına dönüşmüş ülkelerin ekonomik, sosyal ve ekolojik hedeflerini sürdürülebilirlik bakış açısıyla ele almalarına destek vermiştir.
 
Bu dönüşümü başlatmak için geliştirilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları diğer bir deyişle Küresel Amaçlar, Ocak 2016’da yürürlüğe giren kapsamlı bir eylem çağrısıdır. Yoksulluğu ortadan kaldırmaya, gezegenimizi geri döndürülemez zararlara karşı korumaya ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamaya yönelik hedefleri içeren ve hükümetlerin bu hedefleri ulusal kalkınma planları ve politikalarına entegre etmelerine destek veren bir yol haritası niteliğindeki bu 17 amaç birbirinin önceli ve ardılı olan sorunları kolektif bir bakış açısı ile ele almakta, kök nedenlerine inerek tüm paydaşları bu sorunların çözülmesinde sorumluluk almaya davet etmektedir.
 
Üniversitelerin sadece mesleki ve teknik eğitimin verildiği kurumlar değil aynı zamanda gelecek nesillerin birey olarak toplumdaki rollerini idrak ettikleri, değerlerini ve inançlarını şekillendirdikleri kurumlar olarak sürdürülebilir kalkınmanın aktif bir oyuncusu olduğu bilinciyle yola çıkan İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın gerçekleştirilmesinde dünyaya, ülkesine ve topluma karşı duyduğu sorumluluk ve görev bilinci ile Topluma Hizmet Koordinatörlüğü’nü hayata geçirmiştir.
 
Eğitim toplumların girişimci, yenilikçi, teknolojik gelişmelere açık, üretken bir iş gücünü temsil etmesi açısından yoksulluğun ve eşitsizliğin karşısındaki en önemli güçtür. Aynı zamanda eğitim toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, sağlıklı yaşam bilincinin desteklenmesi, şiddetin önüne geçilmesi, hoşgörü kültürünün, barışçıl, istikrarlı ve müreffeh toplumların inşa edilmesinin de temelini oluşturmaktadır.
 
 
İnsan hakları, cinsiyet eşitliği, barış ve şiddetsizlik kültürü, dünya vatandaşlığı, kültürel çeşitlilik alanlarında sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi için gereken bilgi ve becerilerin toplumun tüm kesimlerine kazandırılmasına destek vermek, bireylerin ve kurumların bilgi, beceri ve kapasitelerini geliştirmek üzere sürdürülebilir istihdam için kritik becerilere odaklanarak bu becerilere sahip gençlerin ve yetişkinlerin sayısını artırmak, sağlıklı ve kaliteli yaşam bilincinin oluşturulmasında ihtiyaç duyulabilecek bilgi ve donanımı sunmak, yaşam boyu eğitim misyonuyla toplumun her kesimini sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda atmaları gereken adımların bilincinde, toplumu dönüştürme gücüne sahip, sorumluluk almaya hazır aktif bireylere dönüştürmek, kız çocukları, kadınlar, yoksullar, engelliler, göçmenler ve diğer gruplara kapsayıcı ve eşitlikçi nitelikli eğitime erişmelerini desteklemek, uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlarla işbirliği geliştirmek suretiyle hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak, Topluma Hizmet Koordinatörlüğü’nün ana faaliyet alanını temsil etmektedir.
 
 
İstanbul Gelişim Üniversitesi Topluma Hizmet Koordinatörlüğü, sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda Cumhurbaşkanlığı’mızın 2030 hedefleri doğrultusunda geliştirdiği yol haritası rehberliğinde değerli akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizin dahiliyetiyle yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası arenada toplumun tüm birey ve kurumlarına yönelik özel yaşam boyu öğrenme, danışmanlık ve destek programları tasarlamakta ve hayata geçirmektedir. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek üzere kendini sorumlu hisseden İstanbul Gelişim Üniversitesi Topluma Hizmet Koordinatörlüğü, insanlığa önemli bir katkıda bulunmaya kendini adamıştır.
 
Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Güzin SELÇUK, FHEA
Topluma Hizmet Birimi Koordinatörü
Sürdürülebilir Çevre ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü